ویزای استارت آپ

28/03/1399 اخبار

روش مھاجرتی استارت آپ کانادا

افرادی میتوانند برای این روش مھاجرتی اقدام نمایند که دارای شرایط زیر باشند:

١-داشتن کسب و کار واجد شرایط در کانادا ؛ با حداقل میزان ١٠ درصد سھام و حق رای؛ این کسب و کار بایستی توانائی گسترش و رشد در آینده را داشته باشد.حداکثر ۵ نفر میتوانند در ھر پروژه استارت آپ شرکت نمایند

٢-داشتن ایده ای خلاقانه در سطح جھانی)با قابلیت ایجاد کار در کانادا(

٣-گرفتن نامه پشتیبانی از طرف سازمانھای تائید شده توسط اداره مھاجرت و شھروندی کانادا؛ برای گرفتن این نامه پشتیبانی؛ طرح و پروژه شما بایستی به تائید یک یا چند تا از سازمانھای زیر قرار گیرد:Venture funds capital Angel investor groups

Business incubators

۴-توانائی گذراندن امتحان زبان انگلیسی در ھر چھار مھارت و کسب حداقل نمرهCLB5؛ برای مثال در امتحان آیلتس جنرال متقاضی بایستی نمره ھای زیر را کسب نماید:شنوائی ۵ ؛ نوشتاری ۵؛ صحبت کردن ۵ و خواندن ۴

۵-داشتن نقدیندگی کافی برای یکسال زندگی در کانادا)این رقم ھر ساله تغییر مینماید(

در حال حاضر مدت زمان بررسی پروندھای استارت آپ بین ١٢ تا ١۶ ماه میباشد

ھــزینه ھــای دولتی این روش شــامــل ٢٠٧۵ دلار بــرای مــتقاضی اصلی؛ ١۵٧۵ دلار برای ھمسر متقاضی و ٢٢۵ دلار برای ھر فرزند میباشد.