خرید بیزینس و درخواست ویزای کاری

28/03/1399 اخبار

برنامه مھاجرتی از طریق خرید بیزینس در کانادا(LMIA Owner Operator)

این روش مھاجرتی بصورت ویزای کار موقت است و در مقایسه با سایر روشھا دارای پیچیدگیھای خاص خود است؛ این روش جزء برنامه ھای جذاب برای سرمایه گذران خارجی میباشد.در این روش متقاضی ابتدا با ویزای کار وارد کانادا شده و پس از کسب یکسال سابقه کار در کانادا میتواند از طریق برنامه مھاجرتی کارگران متخصص)Federal Skileed Worker - Express Entry(ویزای موقت کاری خود را به اقامت دائم تغییر دھد.

نیازھاو روند این برنامه مھاجرتی:

١-تجربه مدیریتی قوی و انتقال آن به کانادا؛ حتی المکان متقاضی دارای بیزینس شخصی با سابقه بالای ۵ سال بوده باشد.

٢-لازم به توضیح است که شرط سود آوری و یا حداقل سرمایه گذاری و جود ندارد؛ ولی با توجه به تجربه بھتر است رقم سرمایه گذاری بالای ٢٠٠ ھزار دلار باشد.

٣-داشتن توانایی کافی در یکی از زبانھای انگلیسی و یا فرانسه برای فعالیت به عنوان مدیر در شغل و بیزینس انتخاب شده؛ بایستی دقت شود که در مرحله تبدیل ویزای موقت کاری به ویزای اقامت دائم؛ متقاضی بایستی در ھر چھار مھارت دارای آیلتس جنرال بالای ۶ باشد.

۴-داشتن کنترل کافی در بیزینس خریداری و ثبت شده در کانادا؛ به این معنی که متقاضی خرید بیزینس بایستی بین ۵٠/١ تا ١٠٠ درصد سھام بیزینس را دارا باشد.

۵-داشتن مدرک تحصیلی مناسب)حداقل دیپلم ؛ ولی ترجیحا کارشناسی و یا بالاتر.۶-ترجیحا سن متقاضی زیر ۴۵ سال باشد.٧-داشتن برنامه کاری قوی)بیزینس پلن(.٨-داشتن ویزای توریستی یکی از عوامل تاثیر گذار جھت اخذ ویزای کار موقت خواھد بود.٩-اخذLMIA )تائیدیه دولت برای صدور مجوز کار؛ در این روش و بر خلاف ویزای کار معمولی ظرط

تبلیغات شغلی حذف شده است.

١٠-اقـدام بـرای اخـذ ویزای کار مـوقـت؛ ویزا جھـت کار در شـرکت ثـبت شـده خـواھـد بـود و اعـتبار آن معمولا برای ٢ سال میباشد.

١١-پـس از اخـذ ویزای کار، تحصیل فـرزنـدان شـما در مـدارس ابـتدایی، راھـنمایی و دبیرسـتان کانـادا رایگان خواھد بود.

١٢-پـس از یکسال سـابـقه کار در کانـادا مـتقاضی میتوانـد بـرای اخـذ اقـامـت دائـم بـرای کلیه اعـضاء خانواده اقدام نماید.